Načítám data...

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) (dále jen „Informační memorandum“):

 

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

MORAVOLEN HOLDING a.s., IČ: 25551426, se sídlem Krátká 2863/2, 787 01 Šumperk, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 2111 (dále jen „MORAVOLEN“ nebo taktéž „Správce“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. V některých případech může být společnost MORAVOLEN též v pozici zpracovatele osobníchúdajů, tj. že zpracovává osobní údaje pro účely určené jiným správcem. Více informací o naší činnostia nabídce našich služeb naleznete na webových stránkách www.moravolen.cz. Pokud v tomto Informačnímmemorandu ani na našich webových stránkách nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy nebo budetechtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat:

Emailem: info@moravolen.cz                      

Telefonicky: +420 583 301 550       

Poštou: Šumperk, Krátká 2, PSČ 787 01                    

 

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a nemohly být zneužity. Veškeré údaje zpracovávané dále např. ze strany advokátů jsou rovněž chráněny zákonnou povinností mlčenlivosti v souladu se zákonem o advokacii.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně našich v informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci společnosti MORAVOLEN a kategoriemi zpracovatelů uváděnými vždy u příslušného účelu zpracování. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci společnosti MORAVOLEN a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli má společnost MORAVOLEN uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Do jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

a)   Identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, adresa trvalého bydliště,  doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ, DIČ (nebo obdobný identifikátor u klientů, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky);

b)   Elektronické kontaktní údaje: (mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa;

c)   Údaje související s realizací zakázky: číslo bankovního účtu, další osobní údaje poskytnuté klientem ve smlouvě, dodatku, žádosti či v jiných dokumentech, při jednáních, telefonické či emailové komunikaci;

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, informujeme Vás o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme:

Od Vás, zejména:

-    na základě Vašich žádostí, dotazů a v rámci jednání o uzavření smlouvy;

-    při komunikaci prostřednictvím emailu či jiné písemné komunikaci; nebo

-    při osobní komunikaci na pobočce nebo v jiných prostorech.

Od třetích osob, zejména:

-    od ostatních správců, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci plnění smluvních povinností

Z veřejně dostupných rejstříků a evidencí, zejména:

- obchodního rejstříku;

- ze živnostenského rejstříku;

- z insolvenčního rejstříku;

- z centrální evidence účtů;

- z centrální evidence exekucí;

- z evidence údajů o skutečných majitelích;

- z evidence svěřenských fondů;

- ze spolkového rejstříku;

- z nadačního rejstříku;

- z rejstříku ústavů;

- z rejstříku společenství vlastníků jednotek;

- z registru ekonomických subjektů;

- z katastru nemovitostí; nebo

- ze sociálních sítí a z internetu.

Z vlastní činnosti, zejména vyhodnocením a analýzou Vašich osobních údajů získaných z jiných, výše uvedených, zdrojů.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění původního účelu (například plnění smlouvy) můžeme osobní údaje zpracovávat pro jiné účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Účely zpracování uvádíme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu (například po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

a) Jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, vyřizování Vašich žádostí;

b)  Plnění našich právních povinností;

c)  Uplatňování nebo obhajoby našich právních nároků;

d)  Vnitřní administrativní účely; nebo

e)  Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Ad a) Jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, vyřizování Vašich žádostí

Společnost MORAVOLEN zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků, zejména pro účely (i) platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv (například smlouvy o dílo), (ii) související smluvní dokumenty, (iii) reklamací, a (v) související komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (zpravidla klient společnosti MORAVOLEN), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zpravidla zájemce o produkty společnosti MORAVOLEN), dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů (přičemž obsah jednotlivých kategorií uvádíme výše): identifikační a adresní údaje, další údaje o klientovi, elektronické kontaktní údaje, další elektronické údaje,

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobní údaje poskytovány):

Pro uvedené účely využíváme poskytovatele IT služeb.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu trvání jednání o smlouvě, po dobu trvání smlouvy a po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke smlouvě, kdy mohou smluvní strany uplatňovat práva a povinnosti ze smlouvy.

Ad b) Plnění našich právních povinností

Jako obchodní korporace se musíme řídit celou řadou právních předpisů a v nich stanovenými povinnostmi, zejména: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a po změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a dálenavazujícími podzákonnými právními předpisy, právními předpisy práva Evropské unie. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy zákonnýmpožadavkem.

Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění právní povinnosti, která se na společnost MORAVOLEN vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů (přičemž obsah jednotlivých kategoriíuvádíme výše): identifikační a adresní údaje, další údaje o klientovi, elektronické kontaktní údaje, další elektronické údaje.

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobní údajeposkytovány):

Pro uvedené účely využíváme poskytovatele IT služeb nebo právního a daňového poradenství.Společnost MORAVOLEN musí též poskytovat nezbytnou součinnost příslušným orgánům státní správy, napříkladsprávci daně či soudním exekutorům, orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení,a to v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Až na výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našich právních povinností maximálně po dobu 10 let.

Ad c) Vnitřní administrativní účely

Vaše údaje zpracováváme též pro naše vnitřní účely (optimalizace procesů v rámci společnosti MORAVOLEN apod.).

Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu společnosti MORAVOLEN dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to konkrétně oprávněných zájmů na řádném fungování vnitřních administrativních procesů a jejich optimalizaci.

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů (přičemž obsah jednotlivých kategorií uvádíme výše): identifikační a adresní údaje, další údaje o klientovi, elektronické kontaktní údaje, další elektronické údaje, údaje související s používáním našich služeb.

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobní údaje poskytovány):

Pro uvedené účely využíváme poskytovatele IT služeb.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi a dále po dobu, než jsou vyhotoveny příslušné interní reporty za období, kdy jste ještě byl naším klientem, nejdéle však po dobu dvou let od okamžiku, kdy jste přestal být naším klientem.

Ad d) Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely:

- podpory prodeje našich produktů a/nebo produktů našich obchodních partnerů (marketingové účely), a to v rozsahu a za podmínek stanovených v „souhlasu se zpracováním osobních údajů - marketingové účely“,

Pro uvedené účely využíváme poskytovatele IT služeb.

Souhlas udělujete zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se společností MORAVOLEN a na využívání našich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat emailem (uvedeným shora) nebo v sídle naší společnosti.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a)  Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

b)  Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

c)  Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že:

- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;

- vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj. nebudeme Vám dále zasílat adresná obchodní sdělení);

- osobní údaje jsou zpracovány protiprávně; nebo

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

- pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

- pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

- z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo

- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d)  Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete od nás také požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

-          zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;

-          zpracování je protiprávní;

-          zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo

-          vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat (vyjma případů vyplývajících z právních předpisů).

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e) Právo na přenos. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou v takovém případě poskytnuty elektronicky v zabezpečeném souboru ve formátu [xml].

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Ve společnosti MORAVOLENnedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:

-    pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

-    pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo

-   pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon a/nebo obhajobu našich právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.      

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Děkujeme za Vaši důvěru.

 

                                                                                 Ing. Jaroslav Huf - předseda představenstva

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.