Slide banner

Dražební jistota

Dražebník je oprávněn vyžadovat složení dražební jistoty, aby eliminoval případné následky v  souvislosti s úhradou nákladů na zmařenou dražbu, atd. (§ 14 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších odpisů).

Výše dražební jistoty se řídí ustanovením § 14 odst. 4  citovaného zákona o veřejných dražbách, vždy pak musí být dodržena maximální možná výše dražební jistoty, tj. nejvýše 30 % z nejnižšího podání, maximálně však 1,500.000,– Kč z částky 5,000.000,– Kč zvýšená o 10 % z částky přesahující 5,000.000,– Kč.

Dražební jistota musí být složena nejpozději do zahájení dražby, a to do pokladny dražebníka, na účet dražebníka, nebo ve formě bankovní záruky. Hotovostní platba je však přípustná pouze do limitu stanoveného v zákoně o omezení plateb v hotovosti (§ 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů); tato částka ke dne 1.ledna 2015 činí maximálně 270.000,- Kč). Skutečnost o nemožnosti složení dražební jistoty v hotovosti je vždy uvedena v konkrétní vyhlášce o konání veřejné dražby.


Lhůta pro složení dražební jistoty počíná zveřejněním dražební vyhlášky na Centrální adrese a končí zahájením dražby, vyjma možnosti úhrady formou bankovní záruky, jak je uvedeno dále.

V případě bankovní záruky musí být záruční listina vystavena bankou se sídlem na území České republiky, nebo zahraniční bankou oprávněnou dle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., v jeho platném znění) působit na území České republiky. Dražebníkem přijatelná bankovní záruka musí být platná minimálně 90 dnů ode dne konání dražby a lhůta pro předložení bankovní záruky končí v sídle dražebníka nejpozději v 16.00 hodin pracovního dne, který bezprostředně předchází dnu konání dražby.


Doklad o složení dražební jistoty musí být doložen při zápisu do seznamu účastníků dražby před konáním dražby. Složení dražební jistoty platební kartou nebo šekem je nepřípustné. Účastník dražby je povinen složit dražební jistotu prokazatelným způsobem, vylučujícím jakékoliv pochybnosti a v dostatečném předstihu před dražbou tak, aby mohl dražebník složení dražební jistoty hodnověrně ověřit.

Účastníku dražby, který složil dražební jistotu a nemovitost vydražil (vydražitel), bude dražební jistota započtena na úhradu ceny dosažené vydražením. Těm, kteří dražební jistotu složili a nemovitost nevydražili, bude vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to způsobem jakým byla složena, nebude-li mezi účastníkem dražby a dražebníkem dohodnuto jinak.

Top nabídky